medijska pismenost
banner

Građansko vaspitanje i medijska pismenost

27. 08. 2014 / Autorka: Jelena KolundžijaOd kada je školske 2002/03. uveden u srednje škole u Srbiji, predmet građansko vaspitanje jedini u programu obrađuje teme medijske pismenosti i to u četvrtom razredu. Dajem primer predmeta sociologija koji u svom programu ne obrađuje posebno ovu temu, a u najnovijem udžbeniku pojam "mediji" jedva da se pojavljuje.

Građansko vaspitanje i medijska pismenost

Nastavnici sociologije ovaj pojam koriste eventualno ukoliko obrađuju temu „Činioci socijalizacije“, a tu je zaista nemoguće ne spomenuti medije koji uporedo sa vršnjacima, u jednom periodu života svakog mladog čoveka, igraju veliku ulogu u formiranju određenih stavova i vrednosnih opredeljenja.

 

U „Priručniku građanskog vaspitanja za nastavnike“, koje je 2006. godine izdalo Ministarstvo prosvete, postoje sedam scenarija za obradu ove teme, počev od pitanja koliko su mediji kao izvor informacija objektivni i verodostojni, zatim koje mehanizme koriste za manipulaciju nad svojim gledaocima, na koje načine konzument razume i tumači medijske poruke, koja je uloga medija u savremenom društvu. 

 

Ovaj modul usredsređuje se prvenstveno na vizuelne medije, tačnije televiziju, i cilj mu je da učenici razumeju razliku između stvarnosti i načina na koji se ona može prikazati u medijima, uključujući i raznolike mogućnosti manipulacije.

 

Od svih tema koje obrađuje nastava građanskog vaspitanja u srednjim školama kao što su predrasude, diskriminacija, tolerancija, ljudska i dečija prava, rešavanje konflikata nenasilnim putem, uloga građanina u savremenom društvu, planiranje i sprovođenje lokalnih akcija, ulazak u svet rada i druge, tema „Mediji“ ima stalno ubrzano dinamični razvoj koji je višeslojan i u različitim pravcima.

 

Iz tog razloga planiranje scenarija za nastavu o medijskoj pismenosti i pravljenje radionica zahteva mnogo proučavanja, pripreme i stalno praćenje i tumačenje raznolikih medijskih sadržaja i formi. Potrebno je ulaganje mnogo vremena i stalno iznalaženje svežih informacija, primera, a naročito video i vizuelnih materijala koji će učenike podstaknuti i motivisati da aktivno učestvuju u nastavnom procesu, u cilju podizanja znanja i svesti o kritičkom razmatranju svih medijskih sadržaja kao i samih medija.

 

Lično, medijskom obrazovanju posvećujem deset časova. Imam svoje radionice, koje svake godine inoviram primerima i materijalima koji su aktuelni u tom trenutku. Zadovoljna sam učešćem, angažmanom i kreativnošću samih đaka, jer pored toga što se zajedno stalno medijski obrazujemo, đacima dajem dovoljno prostora za njihovo lično „uređivanje“ dnevnih novina, naslovne strane, smišljanje ekonomskih, političkih i socijalno angažovanih slogana, dekonstrukciju propagandnih poruka, „uređivanje“ TV programa koji kod gledalaca razvijaju potrebu za uvećavanjem korisnih znanja, humanosti i saosećanja, kao i razvijanjem moralnih vrdnosti (sve navedeno su uloge medija koje su sami mediji zapostavili), zatim kako da prepoznaju sve suptilniju manipulaciju u štampi, na televiziji i društvenim mrežama.

 

Od nastavnih sredstava koristim, novinske tekstove, časopise popularne kulture, fotografije, reklame, filmove kratke forme koje uglavnom nalazim sama ili sa đacima na televiziji i internetu. Koristim i dva filma koja su osmislili i snimili đaci u mojoj školi - „Ta lepa manipulacija“ (ekonomske reklame i poruke) i „Nasilje 21 veka“ (sajber nasilje), a koje sam realizovala sa koleginicom Melitom Ranđelović.

 

U pripremi i realizaciji nastave praktikujem kombinaciju edukativnih radionica (kojima je cilj sticanje konkretnih znanja i veština i podsticanje kognitivnih procesa) i kreativnih radionica (u kojima je cilj da učenici na osnovu dobijenih znanja i informacija sami osmisle rešenja postavljenog zadatka).

 

Tehnike koje koristim u nastavi su kratko izlaganje nastavnika, grupna diskusija, rad u malim grupama „moždana oluja“, izlaganje i prezentacija, analiza sadržaja. Od tehnike koristim lap top, projektor po potrebi i sve češće mi je potrebno da smo priključeni na internet.

 

Najveći izazov sa kojim se susrećem je potraga za adekvatnim materijalima za pripremu aktuelnih tema sa što manjim utroškom potrebnog vremena. Tu stupa na snagu sajt na kome se nalazi ovaj moj tekst. Sajt medijskapismenost.net se stalno dopunjava tekstovima i materijalima koji će zainteresovanoj nastavničkoj zajednici doprineti bržem osavremenjivanju tema iz tako, za naše đake, buduće građane našeg društva, za život potrebnog medijskog obrazovanja.

 

(Autorka je nastavnica građanskog vaspitanja i sociologije, Druga ekonomska škola, Beograd)